Pastorijstraat 1 , 3582 Koersel

Doorblader de algemene voorwaarden

M’s Pride Catservices

Ondernemingsgegevens

M’s Pride Catservices
Eénmanszaak ingeschreven in de KBO onder nummer 0771 262 242

Martine Vos
Pastorijstraat 1, 3582 Beringen
+32 495 50 66 76

info@mspride.be
www.mspride.be

BTW BE 0771.262.242 (Bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen)

Artikel 1 – Algemene voorwaarden en toepassing

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen M’s Pride Catservices en de klant met betrekking tot zorg voor de kat en de klant.

1.2 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op mspride.be/algemene-voorwaarden.

1.4 M’s Pride Catservices gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit betekent dat er zo goed mogelijk gestreefd wordt naar het afgesproken resultaat maar dat M’s Pride Catservices geen schuld treft indien dit resultaat niet behaald wordt of niet in overeenstemming is van de verwachting van de klant.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten. De klant aanvaardt dit door het maken van een afspraak voor de dienst die op dat moment gevraagd is.

Het maken van een afspraak kan :

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 M’s Pride Catservices heeft het recht om foto’s te maken van de katten en deze te gebruiken op Social Media. Indien de klant hier niet mee akkoord is, dient hij/zij M’s Pride Catservices schriftelijk of via email (info@mspride.be) hier op aan te spreken.

3.2 M’s Pride Catservices kan beslissen om een klant te weigeren zonder hier voor een reden te moeten meedelen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijzen zijn inclusief BTW en staan nader beschreven op www.mspride.be/tarieven

4.2 De vervoersvergoeding wordt op de volgende manier berekend: Het adres wordt ingegeven op Google Maps start vanaf Pastorijstraat 1, 3582 Beringen naar het afgesproken adres van de klant. Het aantal kilometer wordt berekend voor de heen- en terugweg en van dit totaal aantal kilometers wordt 10 km in mindering gebracht.

4.4 Eventuele prijsstijgingen worden duidelijk vermeld op de website www.mspride.be/tarieven

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen te betalen zoals vermeld op de website www.mspride.be/tarieven

Dit kan op de volgende manieren:

  • cash
  • payconic
  • banking app
  • (instant) overschrijving

Artikel 6 – Annulering

6.1 De klant heeft het recht om een dienst tijdig te annuleren.

Voor een trimbeurt betekent dit dat M’s Pride Catservices op zijn minst 24u voor de behandeling telefonisch op de hoogte wordt gebracht van de annulering. Indien de trimbehandeling later dan 24u voor de afspraak afgezegd wordt, wordt er een basisbedrag van €25 aangerekend.

Voor de oppasdienst wordt bij een annulering vanaf 14 dagen voor de start van de oppasperiode steeds het voorschot ingehouden. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de aanvang van de opvangperiode wordt het volledige bedrag ingehouden.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Rekening houdend met het welzijn van de kat kan M’s Pride Catservices weigeren om bepaalde handelingen uit te voeren die de gezondheid van de kat in het gedrang kunnen brengen.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/ trimbeurt te onderbreken/beëindigen.

7.4 M’s Pride Catservices kan een afspraak aan huis stopzetten indien er sprake is van een onveilige situatie op de plaats van afspraak, waardoor het trimmen niet veilig kan uitgevoerd worden. De onveilige situatie kan betrekking hebben op de veiligheid van het dier, de trimmer of eventuele andere aanwezigen. Dit kan zowel te maken hebben met de weersomstandigheden, noodsituaties zoals een natuurramp, de staat van het gebouw, het meubilair of het gedrag van de eigenaar, medebewoners, bezoekers of de aanwezige dieren.

7.5 Indien de gevraagde diensten door overmacht of onvoorziene omstandigheden (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, word je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. We zoeken samen naar een geschikte oplossing of plannen een nieuwe afspraak in. De klant kan in geen enkel geval een schadevergoeding eisen.

7.6 De ondernemer respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal ten allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

7.8 M’s Pride Catservices kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde afspraak (trimafspraak, trimgewenning, oppasperiode, artikels gepubliceerd online of in magazines, lezingen, interviews of andere vormen van educatie naar de klant of andere dierenprofessionals). De klant is altijd eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij de overdracht van het dier aan de ondernemer, de ondernemer alle informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uitgaan dat de door de klant verstrekte informatie correct is.

8.2 Om de veiligheid van de ondernemer te waarborgen en risico’s tot het minimum te herleiden, moet het dier een minimum aan sociale vaardigheden bezitten.

8.3 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.

8.4 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is wordt de vervoersvergoeding in rekening gebracht en stelt M’s Pride Catservices een nieuwe afspraak voor.

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de trimbeurt of oppasperiode, dit te melden aan de eigenaar tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijkt. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende vervoersververgoeding 

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Indien het dier sterft tijdens de behandeling, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.2 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar of contactpersoon worden overgedragen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar of door personen in haar dienst. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten bij Baloise Insurance.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. Mocht het dier tijdens het verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in haar mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

11.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.

11.6 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

11.7 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

Artikel 12 – Schade en verzekeringen

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

Artikel 13 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

13.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 De ondernemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 15 – Privacy en gegevensverwerking

15.1 M’s Pride Catservices verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.
15.2 Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.
15.3 Jouw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals de boekhouder, belastingsdienst, onze controle dierenarts en andere overheidsdiensten waar wij wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken.
15.4 Jouw gegevens worden intern gebruikt om onze diensten naar best vermogen te  leveren en optimaliseren.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken